LAJMËRIM PËR PËRMBYLLJEN E PROJEKTIT

Programi për Arsim Themelor (BEP) në Kosovë është projekt i financuar nga USAID-i që realizohet nga Family Health International 360 (FHI360).

 

Me anë të këtij lajmërimi, FHI360 njofton të gjithë kreditorët e saj që Projekti BEP përfundon më 31 korrik 2016. Ftohen kreditorët/ shitësit që të dorëzojnë kërkesat e tyre për shlyerjen e shumave të papaguara nga projekti, bashkë me dokumentet e nevojshme mbështetëse. Afati për pranimin e kërkesave është 10 korrik 2016 në adresën e dhënë më poshtë.

 

PROGRAMI PËR ARSIM THEMELOR I USAID-it

Kompleksi i shkollës “Mileniumi i Tretë”

Rr. “Isa Kastrati” pn

Prishtinë, Kosovë

 

Kërkesat e pranuara pas kësaj date nuk do të merren parasysh

Tags: