Thesari arsimor

treasure

Thesari arsimor

 

Të nderuar vizitorë,
E krijuam këtë faqe për të ju ndihmuar në gjetjen e përmbajtjeve të ndryshme dhe të dobishme në internet të cilat mund të ju ndihmojnë në implementimin e mësimdhënies. Përmbajtja e faqes do të mbushet regullisht me materiale të reja dhe ju inkuarojmë që të na rekomandoni ueb faqe për të cilat mendoni se mund të jenë të dobishme për mësimdhënie apo mësimnxënie.

Kanali i BEP-it në Youtube 
Udhëzues dhe manuale të BEP-it