Jačanje Kapaciteta Škola

School directors receive certificates

Naš rad u ovoj komponenti ima za cilj: a) razvijanje kapaciteta osoblja MED, direktora i školskih odbora u cilju efikasnog upravljanja škola; i b) razvoj održive školske uprave i profesionalnih razvojnih sistema na nivou škola i opština.

Za postizanje ovih ciljeva mi planiramo naredne aktivnosti:

1.1 Jačanje kapaciteta MED da monitorišu, ocenjuju i podrže škole

Zajedno sa odabranim opštinama osnovaćemo didaktičke i centre za obučavanje (DTC) u svakoj opštini u po jednoj školi. BEP će obezbediti opremu za ove centre. Škole će biti osposobljene da koriste DTC za aktivnosti sa učenicima i roditeljima kao što su sastanci školskog veća, veća roditelja, školskog odbora kao i za redovne nastavne časove. Oprema za nastavu i učenje, specijalizovane knjige i materijali za pojedinačne kurseve biće obezbeđeni tokom sprovođenja programa.

Organizovaćemo program obuke za osoblje MED i razvićemo njihovu ulogu na osiguravanju kvaliteta. Razvićemo sredstva za monitorisanje učinka direktora škola i nastavnika i ocenićemo celokupan
razvoj škola. Osoblje MED biće ključni učesnici u programu obuke za ocenjivanje.

Razvićemo kapacitete osoblja MED da rukovode programe profesionalnog razvoja tako što ćemo ih osposobiti da organizuju sve aktivnosti obučavanja BEP na opštinskom nivou.

1.2 Poboljšan kapacitet direktora škola da efikasno upravljaju škole

Mi nameravamo da sarađujemo sa MEST donatorima partnerima na razvijanju standarda za upravljanje škola i matrice pokazatelja učinka koji se može koristiti za program serfikacije direktora.

Mi planiramo da identifikujemo i obučemo jezgrenu grupu glavnih trenera za nastavu koji će pripremiti standarde za rukovođenje škola. Ovi eksperti će takođe sastaviti i priručnik o upravljanju škola i digitalni onlajn materijal za pomaganje direktora. Korišćenjem istih pojedinaca kao glavnih trenera, obezbedićemo pouzdano širenje njihovog znanja kroz treninge. U saradnji sa drugim donatorima, direktori škola biće obučavani za potrebne standarde i veštine.

Direktori škola biće pozvani da učestvuju programe BEP za obuku nastavnika kako bi se informisali o novom školskom programu i pedagoškim procedurama potrebnim za efikasno sprovođenje istih.

Mi planiramo da identifikujemo lokalne eksperte na opštinskom nivou koji će organizovati profesionalni razvoj za direktore škola i širit informacije na lokalnom nivou. Inovativni i efikasni direktori biće izabrani da podrže svoje kolege. Na početku programa pripremićemo bazu podataka i pomoćićemo im da se umrežavaju i kasnije da osnuju asocijaciju direktora škola.

1.3 Poboljšana struktura školske uprave koja je realistična i održiva

Jedna od ključnih pitanja koja zahteva pažnju i koja je oslovljena u početnom seminaru je identifikovanje slabosti sadašnjeg sistema upravljanja škola. Obučavanje direktora škola uključiće informacije o tome kako osnovati jezgrenu grupu za upravljanje, specifične radne grupe i timove za podučavanje po školama koje će podržati unapređenje u školskoj upravi srednjeg nivoa. Naši programi za obučavanje nastavnika će pripremiti nastavnike specijaliste koji će organizovati obuke po školama i pomoći primenu tih obuka u učionicama.

Nakon identifikacije i podržavanja vodećih nastavnika kojima će biti dodeljene podesne odgovornosti, u jednom malom broju škola mi planiramo da organizujemi pilot programe za upravne sisteme srednjeg nivoa. Aktivnosti mogu obuhvatiti učešće u školskom praniranju; organizovanje profesionalnog razvoja tokom radnog vremena i učenje od kolega; kreiranje nastavnog plana za efektivne kurseve; kreiranje materijala za učenje; organizovanje aktivnosti van nastavnog plana, umrežavanje sa drugim školama, uključujući tu i škole iz drugih zemalja.

1.4 Jačanje kapaciteta školskih odbora, veća učenika i udruženja roditelja na razvoju efikasnih škola

Mi planiramo da razvijemo ljudske kadrove glavnih eksperata koji će biti odgovorni za obučavanje školskih odbora. Oni će sastaviti priručnik i digitalni materijal za onlajn podršku koja će se koristiti u obučavanju i za podržavanje sprovođenja odgovornosti školskih odbora. Da bi održali školske odbore aktivnim i uključenim u procesu, mi ćemo ih pomoći da osnuju lokalna i nacionalna udruženja. Mi ćemo takođe razviti onlajn i digitalne materijale za podržavanje rada školskih odbora, veća učenika, udruženja roditelja, kao i rad na odabranim školama u cilju razvijanja primera dobre prakse.