Za nas

Student artvork: Kosovo je

Student artvork: Kosovo je Newborn

USAID-ov program za bazično obrazovanje ima za cilj da poboljša kapacitete škola na Kosovu da bi one pružale relevantne veštine svojim učenicima.

Sveobuhvatan cilj je poboljšanje institucionalnog kapaciteta vlade Kosova u sektoru obrazovanja kao i unapređenje kvaliteta obrazovanja u bazičnim školama.

Postojeći statistički podaci oko obrazovnog sektora na Kosovu ukazuju na velike izazove. Kosovo je mlada nacija sa mladim stanovništvom. Oko 30 odsto njenih građana je starosne dobi do 14 godina. Procenjuje se da je oko 40 odsto radno sposobnog stanovništva nezaposleno. Škole su prenatrpane i rade u nekoliko smena. Kad se ove brojke kombinuju sa najvišom stopom porođaja u Evropi i rapidnom migracijom stanovništva sa sela u grad, posledični pritisak na preduniverzitetske obrazovne ustanove u urbanim sredinama je intenzivan. Treba poboljšati upravljanje u sektoru obrazovanja i ocenu nastavnika. Sem toga, prisutna je nestašica materijala i opreme za nastavu i učenje. Nejednakost kvaliteta među opštinama dovodi do neravnopravnog pristupa sistemu obrazovanja. Što se tiče napuštanja školovanja, sve je veća razlika između devojaka i momaka, učenika iz manjinskih zajednica i onih sa invaliditetom. Ako se ne preduzmu ozbiljne mere unapređenja sektora obrazovanja postoji opasnost od izražavanja nezadovoljstva od strane mladih. Kosovo treba da osavremeni svoj obrazovni sistem ako želi da njeni učenici dobiju obrazovanje koje će im omogućiti zapošljavanje.

Strateški plan sektora obrazovanja Kosova 2011-2016 osloviće sva ova pitanja. I posebno, u sektoru obrazovanja nedavno smo imali tri važna dešavanja za koja mi verujemo da su strateški razvojni pravci. To su: decentralizacija na nivo škola i opština; novi okvir nastavnog plana (KCF); kao i novi sistem za licenciranje nastavnika. USAID-ov Program bazičnog obrazovanja (BEP) podržiće ove pozitivne i napredne inicijative u bliskoj saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnologije (MEST) i drugim donatorima.

USAID je identifikovao ključna područja za jačanje napore vlade Kosova na reformi obrazovanja i cilja na kritične elemente koje Kosovo treba da ugradi u obrazovni sistem 21. veka. Po dovršenju BEP-a do 2015., USAID će ostaviti duboko obeležje u obrazovnom sistemu Kosova kao i na budućnost zemlje. Nakon ovog razdoblja, BEP će u partnerstvu sa kosovskom vladom doprineti ulasku Kosova u Evropsku Uniju, dostizanju potrebnih veština pružanjem pomoći reformi sistemu obrazovanja koji je u toku, kao i pružaće pomoć mladima da steknu znanja i veštine potrebne za postizanje uspeha u globalnoj ekonomiji. USAID želi da uskladi aktivnosti BEP sa USAID-ovim ciljevima reforme obrazovnog sistema, kao i sa globalnim obrazovnim trendovima i standardima EU.

U cilju sprovođenja BEP, USAID je sklopio ugovor o saradnji sa organizacijom za globalni razvoj – FHI 360, koja će rukovoditi sa BEP u korist USAID-a.